Highest Award (대상): Han Hye Sook (Dear God aka The Sky) 한혜숙 (하늘이시여)

Top Excellence Award (최우수상): Kim Kap Soo, Song Yeh Jin (김갑수, 손예진)

Performance Award – Mini Series (연기상 미니시리즈): Moon Jung Hyuk (Eric), Shim Hye Jin (문정혁, 심혜진)

Performance Award – Series Drama (연기상 연속극): Lee Hoon, Kim Ji Young (이훈, 김지영)

Top 10 Stars Award (10대 스타상 ):

Son Yeh Jin, Kim Jung Eun, Lee Bo Young, Moon Jung Hyuk(Eric), Lee Suh Jin, Shim Hye Jin, Lee Da Hae, Kim Kap Soo, Park Jin Hee

(손예진, 김정은, 한혜숙, 이보영, 문정혁, 이서진, 심혜진, 이다해, 김갑수, 박진희)

Supporting Award (조연상): Gong Hyung Jin, Oh Yoon Ah, Jun Noh Min, Choo Sang Mi, Na Ran Hee
(공형진, 오윤아, 전노민, 추상미, 나란히)

New Star Award (뉴스타상):

Go Ah Ra, Lee Jin Wook, Lee Ha Na, Yoon Sang Hyun, Kang Ji Sup, Yoon Ji Min, Park Shi Yun

(고아라, 이진욱, 이하나, 윤상현, 김수현, 강지섭, 윤지민, 박시연)

SBS Producer Awards (SBS 프로듀서상): Kim Myung Min, Kim Jung Eun (김명민, 김정은)

Photos:

Song Yeh Jin (손예진)


Eric, Park Shi Yun (문정혁, 박시연)

Kim Ji Young (김지영)

Shim Hye Jin (심혜진)

Choo Sang Mi (추상미)

Jun Noh Min, Kim Bo Yun (전노민, 김보연)

Gong Hyung Jin (공형진)

Oh Yoon Ah (오윤아)

Lee Suh Jin (이서진)

Kim Jung Eun (김정은)

Lee Bo Young (이보영)

Park Jin Hee (박진희)

Yoon Ji Min (윤지민)

Lee Ha Na (이하나)

Go Ah Ra (고아라)

Lee Jin Wook (이진욱)

Yoon Sang Hyun (윤상현)

Kyun Mi Ri (견미리)

Kim Kap Soo (김갑수)

Lee Hoon (이훈)

Kim Myung Min (김명민)

 

Source: http://sports.hankooki.com/lpage/entv/200701/sp2007010100561358390.htm

 

How does this article make you feel?
0
0
0
0
0